EAE markasının uluslararası taşıdığı prestijin tüm çalışanlarının emeği ile değer kazandığını bilir ve her çalışanını EAE ailesinin birer ferdi olarak benimser.

Ürün kalitesinin zamanın gereklerine göre sürekli yükseltilerek müşteri memnuniyetinin maksimum düzeyde sağlanması önceliklerindendir.
Bilgi Varlıklarını çalışanlarına, tedarikçilerine ve müşterilerine olan saygı olarak görür ve her türlü riski yöneterek bilgilerin temiz, güvenli ve erişilebilir olmasını sağlar.
Enerji dostu aydınlatma armatürleri üretir ve bu üretimi gerçekleştirirken de enerji kullanımı, enerji tüketimi ve enerji hedeflerine ilişkin olarak gerekli izleme ve ölçmeyi yaparak enerji verimliliğini sağlar.
Şirket Politikamız
Şirket Politikamız
Şirket Politikamız

Bu Sebeple;

Çevre performansı artar.

Ürettiği tüm ürünlerinin üretim ve satış sonrası süreçte çevre performansını sürekli arttırır ve çevre risklerini azaltmak için çalışanlarını bilinçlendirir.

Mevcut doğal kaynakların korunur.

Mevcut doğal kaynakların korunması, geri kazanılması ve atıkların en aza indirilmesi için gerekli çalışmaları yürütür.

Yasal sorumluluklara uyar.

Şirketi ilgilendiren güncel yasal yükümlülükleri eksiksiz ve sürekli olarak yerine getirir, sözleşmelere uyar.

Şeffaf ve kamoyuna açık.

Tüm uygulamalarında şeffaf ve kamuoyunun bilgisine açıktır.

Çalışanlarının güvenli ortamlarda mesailerini geçirmeleri, bedensel ve ruhsal sağlık ve bütünlüklerini korumaları için gerekli olan tüm kaynakları sağlar ve öngörülebilen tüm tedbirler alır.

Sürekli eğitimlerle çalışanlarının Entegre Yönetim Sistemleri konusunda bilgi düzeylerini, farkındalıklarını arttırarak sistemin uygulanmasında ve sürekli gelişiminde çalışanlarının da aktif katılımda bulunmalarını sağlar.

Acil ve anormal durumlarda çalışanlarının sağlık ve güvenliklerini sağlamak için gereken hazırlıkları yapar, tedbirleri alır.

Hizmet kalitesinin sürekli yükseltilerek müşteri memnuniyetinin maksimum düzeyde sağlanması için çalışmalar yapar.

Tedarikçilerimizin kalite düzeylerinin yükseltilmesi için birlikte çalışmalar yapar.

Kaynak ihtiyaçlarının tespit edilerek optimum kullanımını sağlar.

Kurmuş olduğumuz Entegre Yönetim Sistemlerinin gereklerini yerine getiriri ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.

Bilgi varlıklarını tehdit edebilecek riskleri değerlendirir ve tedbirler alır, bu konudaki iş stratejilerini belirler.

Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, kişisel ve özel verilere erişimin sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlar ve gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

Kurumsal bilgileri, personel özlük bilgilerini, müşteri verilerini (finansal veriler, kişi bilgileri…) değerli ve kritik kabul eder ve entegre yönetim sistemleri kapsamında ilgili tüm yasaların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirir.

Kuruluş içendeki önemli Enerji kullanıcılarının ve Enerji yönetim sisteminin enerji performanslarını sürekli geliştirerek enerji kullanımını optimize eder.

Yeni teknolojileri ve temiz (yenilenebilir) enerji kaynaklarını takip ederek enerji dostu az enerji tüketen tasarımları ve yatırımlarda enerji performanslarının iyileştirilmesini dikkate alır.

Satın alma faaliyetlerinde enerji verimli ürünleri ve hizmetleri sağlar.

Birim üretim başına düşen enerji harcamasını sürekli kontrol ederek, performanslarını izler ve üretim kalitesi ve miktarında düşüşe yol açmadan iyileşmeyi sağlar.

Müşterinin her türlü şikayetini memnuniyetle karşılayarak, mümkün olan en kısa sürede çözümü sunar ve sürdürülebilir hale getirir.

Müşteriden gelen beklenti, öneri ve şikayetleri gözlemler ve takibini yapar; ihtiyaç duyulan her türlü kaynağı temin ederek müşteri memnuniyetini sürekli kılar.

Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek sera gazı emisyonlarını azaltıcı önlemler önceliğimiz olmaktadır.

Tüm faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak için enerji verimliliği projelerini hayata geçirmek, faaliyetler ve ürünler ile yenilenebilir enerji kullanımını artırmaya yönelik tasarım ve faaliyetlerde bulunmak ana amaç ve hedeflerimiz arasında yer almaktadır.